Artykuły

"Rzecz listopadowa" Brylla

To jednak było zamierzenie ry­zykowne: po siedmiu latach od wrocławskiej prapremiery wysta­wiać "Rzecz listopadową" Bryl­la. I po przeszło pięciu latach od premiery warszawskiej w Na­rodowym. Ryzykowne i dla auto­ra i dla teatru. Miała wówczas "Rzecz" siłę i świeżość debiutu znanego już wówczas poety "opę­tanego polskością- swojskością", gorzkiego w swej historiozofii. By­ła też "Rzecz" napisana i wysta­wiana w jakże różnym od obec­nego kontekście naszej sytuacji wewnętrznej, miała więc też wa­lor odważnej publicystyki poetyc­kiej.

Potem Bryll napisał kilka innych sztuk, różnych wariantów i przebi­tek tego samego tematu, przez któ­re odbieramy dziś nową insceniza­cję "Rzeczy", co na pewno nie sprzy­ja świeżości spojrzenia na nią i obiek­tywizacji oceny.

A jednak Axer zaryzykował - i wygrał. Dawno już nie słyszało się na jego widowni tak gorących oklasków. Obroniły się Bryllowskie diagnozy, obroniła się je­go gorzka historiozofia, tylko spojrzenie na dzień dzisiejszy jest przecież jaśniejsze niż było na prapremierze.

Przeszła "Rzecz listopadowa" w la­tach 1968-1970 chyba przez połowę naszych teatrów, pisano o niej bardzo wiele (również i w prasie paxowskiej) - nie ma więc potrzeby przypominania założeń ideowych i konstrukcji sztuki, stanowiącej świadomą konty­nuację naszej tradycji romantycznej i neoromantycznej - od Słowackie­go poprzez Norwida i Wyspiańskiego aż po Gombrowicza i Mrożka. Reży­ser obecnej inscenizacji założył więc słusznie, że widownia zna "Rzecz" niemal tak jak "Kordiana" i "Wese­le", nie akcentował więc tych powią­zań tak natrętnie jak w poprzednich inscenizacjach. Pamiętał też że wy­stawia sztukę w roku 1975, co zna­lazło wyraz w pewnych określeniach tekstu, pewnych jego wyciszeniach i pewnym retuszu. Uscenicznił też bar­dzo dialog, rozbijając dłuższe partie monologowe, przetasował nieco tekst, wyważył właściwe proporcje - i udo­wodnił, że ta sztuka - chyba jedy­na z dotychczasowych sztuk Brylla tego nurtu ma szanse - pozostania na trwałe w literaturze teatralnej.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji