Artykuły

A jak królem, a jak katem będziesz

Twórczość Tadeusza Nowaka, te­matycznie związana z problema­tyką wiejską, zyskała w pełni za­służone uznanie czytelników i kry­tyki. Liczne wysokie nagrody, m. in. za powieść "A jak królem, a jak katem będziesz..." (1971), wybór opowiadań "Diabły" (1974) czy wreszcie nagroda literacka m. Krakowa za całokształt twórczości potwierdzają wysoką klasę jego pisarstwa.

Przeniesienie na scenę Teatru Nowego w Poznaniu głośnej po­wieści Tadeusza Nowaka: "A jak królem, a jak katem będziesz..." słało się wydarzeniem dużej mia­ły. Reżyser Janusz Nyczak znalazł bowiem dla poetyckiej, balladowej prozy pisarza odpo­wiednie środki artystycznego wy­razu, zgodnie z intencjami auto­ra głównym problemem przedsta­wienia uczynił dążenie Piotra do oczyszczenia się z ciążącego na nim piętna Kaina. Jest to tragicz­ny rozrachunek człowieka, który na wojnie zabijał, rozrachunek z samym sobą, z własną wrażliwo­ścią moralną, z ciążącą na nim od­powiedzialnością za dokonane czy­ny.

Konwencja realizmu poetyckie­go zastosowana przez Janusza Nyczaka pozwala mu na posługi­wanie się tak nośnymi symbolami-rekwizytami jak drzewo, woda, jabłko, siekiera, miód. Do nieza­pomnianych należą sceny: kąpieli Heli i Piotra w jeziorze, walki na siekiery Piotra i Stacha wraz ze strzelaniem do osiki czy wresz­cie postój żołnierzy nad rzeką.

Przedstawienie Teatru Nowego przyjmowane było entuzjastycz­nie w NRD oraz kilku miastach czechosłowackich (Praga, Ostra­wa, Cieszyn, Koszyce), gdzie wy­stawiano je w Dniach Kultury Polskiej. Obecnie szerokiej widow­ni polskiej przedstawi je Tele­wizja Poznań. Rygory czasowe narzuciły ko­nieczność zrezygnowania z kilku wątków i motywów, które znaj­dowały się w wersji teatralnej te­go widowiska.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji