Artykuły

W Schillerowskim "Kramie"

Wielokrotna realizatorka Schillerowskiego "Kramu z piosenkami" Barbara Fijewska, stwierdza w programie "Kramu" w warszawskim Tea­trze "Ateneum", iż jest to wi­dowisko "niezwykle trudne w realizacji", wymagające od wykonawców "wszechstron­nych uzdolnień i umiejętnoś­ci". Autorka tych słów ma rację; ze swej strony dodam, że niejednokrotnie dziwiłam się, dlaczego żadna ze szkół aktorskich nie przygotowuje inscenizacji "Kramu" jako tzw. warsztatu muzycznego. Ba - więcej nawet: dlaczego "Kram z piosenkami" nie jest obowią­zującym warsztatowym przed­stawieniem wszystkich szkół teatralnych, skoro może do­starczyć tyle wielostronnego materiału do studiów. Pomi­jam już taniec i piosenkę, choć przecież stanowią one podstawę "Obrazków śpiewają­cych i tańczących", jak je na­zwał sam twórca; lecz jakież tu bogactwo stylów, wymaga­jące umiejętności noszenia kostiumu, umiejętności sto­sownego do tego kostiumu po­ruszania się, gestyki, sposobu mówienia! Oglądałam już kil­ka realizacji "Kramu" z różny­mi zespołami i za każdym ra­zem trudniej mi się oprzeć wrażeniu, że jestem na egza­minie umiejętności z najszerzej pojętego warsztatu aktor­skich sprawności zarówno da­nego zespołu, jak i jego po­szczególnych członków.

Dla zespołu Teatru "Ate­neum" egzamin ten wypadł rozmaicie. Ale najogólniej rzecz biorąc trzeba stwierdzić, że młodzież teatralna, zwła­szcza ta najmłodsza, nie zawsze umie sobie należycie po­radzić z wymagającym rozli­cznych metamorfoz stylowych scenariuszem "Kramu". Właś­nie: scenariuszem. Fijewska - współtwórczyni Schille­rowskiego pierwowzoru z r. 1945 - ze słusznym pietyz­mem zachowuje w swych obecnych realizacjach "Kramu" dawną Schillerowską insceni­zację. W przypadku warszawskim miała zadanie nieco łat­wiejsze: w zespole "Atene­um" znalazła kilkoro uczestników z owego pamiętnego widowiska w Lingen.

Jeśli idzie o panie, bezkon­kurencyjna jest Hanna Skar­żanka. Prześliczna Pani z bandurką w Skotopaskach, w Oś­wiadczynach staropolskich i jako Dama de Varsovie z niezrównanym humorem przy­biera postać pretensjonalnej i podstarzałej brzyduli, by za chwilę zadumać się melancho­lijnie jako dziewczyna w Walczyku katarynkowym, a na zakończenie zabłysnąć znów temperamentem i urwisowskim dowcipem w bielań­skiej poleczce. Piękną robotę sceniczną pokazał również Hugo Krzyski jako stylowo wytworny Król Staś (Skotopaski), zabawny mąż-safanduła i patetyczno-melancholijny malarz w pelerynie. Krystyna Borowicz znalazła w Emula­cjach godnego partnera w osobie Jana Matyjaszkiewicza. Ten młody aktor ma już na swym koncie szereg pięknych sukcesów. W "Kramie" zabłys­nął bezbłędnym wyczuciem stylu i temperamentem raso­wego komika. Na słowa uznania zasłużyli sobie również Wanda Koczewska, Marian Kociniak, Andrzej Gawroński, Marian Rułka i Bohdan Ejmont.

Całe przedstawienie jest barwne (bardzo wdzięczne ko­stiumy Zofii Pietrusińskiej i oszczędne dekoracje Wojcie­cha Siecińskiego), ale pomimo wszystkich uroków pozosta­wia uczucie niedosytu. Przy­czyna tego tkwi, jak mi się wydaje, w przesunięciu na­stroju niewątpliwie wyrafino­wanej zabawy, tak charakte­rystycznej dla tego prześlicz­nego widowiska, w kierunku pewnej łatwizny. Zawinił tu nie tyle brak uzdolnień - bo utalentowanej młodzieży w "Ateneum" jest sporo - co owych "wszechstronnych umiejętności", o których pisała w programie reżyserka wido­wiska. Najwyraźniej dało się to zaobserwować w najtrud­niejszym chyba obrazie "Kra­mu", jakim wydaje się być Poddasze. Przed dwoma laty pisałam z okazji białostockiego przedstawienia "Kramu", że kankan tylko w nieznacznej mierze polega na zadzieraniu spódnic i machaniu nogami, przybranymi w obszywane haftem majtasy. Niestety uwaagę tę można znów aktualnie zastosować, wspominając jed­nocześnie jak znakomicie ta sama reżyserka zrealizowała Poddasze przed kilku laty w łódzkim Teatrze Nowym.

Ale takie porównania są nie­bezpieczne, nie tylko dlatego, że każdy z nas ma wrodzoną skłonność do idealizowania przeszłości.

Pracownia

X
Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się.
Trwa wyszukiwanie

Kafelki

Nakieruj na kafelki, aby zobaczyć ich opis.

Pracownia dostępna tylko na komputerach stacjonarnych.

Zasugeruj zmianę

x

Używamy plików cookies do celów technicznych i analitycznych. Akceptuję Więcej informacji